El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de setembre de 2021, va acordar l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la “taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i elements anàlegs, amb finalitat lucrativa”. 

 

I en compliment del que es disposa en l’article 17.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de l’endemà de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguen examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol persona interessada en les dependències municipals perquè es formulen les al·legacions que s’estimen pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d’aquest Ajuntament: https://www.santapola.es/ordenanzas/  en l’apartat Ordenances en curs. Si transcorregut aquest termini no s’hagueren presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament aquest Acord. 

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies