Les Regidories d’Hisenda, Comerç i l’ADL han impulsat, de manera conjunta, les bases i la convocatòria de la Fase II de les Ajudes Parèntesi del Pla Resistir.

En aquestes subvencions directes gestionades per totes dues regidories i per l’Agència de Desenvolupament Local, per a fer costat als sectors comercials locals afectats per la crisi derivada de la COVID-19 s’han ampliat les bases de la convocatòria per a que les ajudes arriben també a altres sectors que s’hagueren quedat fora en la primera tanda.

D’aquesta manera, amb l’ampliació de la II Fase del Pla Resistir, es veuran beneficiades d’aquesta iniciativa prop de 115 noves categories d’activitats empresarials, que seran subvencionades amb una dotació fixa de 2.000 euros i una variable de 200 euros per treballador (fins a un màxim de 4.000 euros), per a empreses amb un màxim de 10 treballadors, inclòs el propi empresari titular.

A QUI VAN DIRIGIDES

Aquestes ajudes aniran dirigides a persones treballadores autònomes i microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores a data de sol·licitud (en aquest número s’inclou el propi empresari individual). En l’apartat “Sectors que poden acollir-se”, s’adjunta document en pdf amb CNAEs , de les activitats enumerades en l’Annex I d’aquesta convocatòria, i que poden acollir-se a aquestes ajudes.

A més, com aquestes ajudes són gestionades per l’Ajuntament de Santa Pola, els sol·licitants hauran d’exercir la seua activitat en el terme municipal de Santa Pola.

SECTORS QUE PODEN ACOLLIR-SE

Annex II del Decret Llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell

Decret Llei 7/2021, de 7 de maig, del Consell

CODI CNAE SECTORS

CNAE

Descripció

0710

Extracció de minerals de ferro

1052

Elaboració de gelats

1083

Elaboració de café, te infusions

1101

Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques

1102

Elaboració de vins

1103

Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites

1105

Fabricació de cervessa

1310

Preparació i filatura de fibres tèxtils

1320

Fabricació de teixits tèxtils

1330

Acabats de tèxtils

1391

Fabricació de teixits de punt

1392

Fabricació d’articles confeccionats amb tèxtils, excepte roba de vestir

1393

Fabricació de catifes i moquetes

1394

Fabricació de cordes, cordills, bramant i xarxes

1395

Fabricació de teles no teixides i articles confeccionats amb teles dobles, excepte la roba de vestir

1396

Fabricació d’altres productes d’ús tècnic i industrial

1399

Fabricació d’altres productes tèxtils n.c.o.p

1411

Confecció de peces de vestir de cuir

1412

Confecció de roba de treball

1413

Confecció d’altres peces de vestir exteriors

1414

Confecció de roba interior

1419

Confecció d’altres peces de vestir i accesoris

1420

Fabricació d’artícles de pelleteria

1431

Confecció de calceteria

1439

Confecciód’altres peces de vestir de punt

1511

Preparació, adob i acabament del cuir; preparació i tenyida de pells

1512

Fabricació d’articles de marroquineria, viatge i de guarnicioneria i talabarderia

1520

Fabricación de calçat

1623

Fabricació d’altres estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció.

1721

Fabricació de paper i cartó ondulats; fabricació d’envasos i embalatges de paper i cartró

1722

Fabricació d’articles de paper i cartó per a ús domèstic, sanitari i higiènic

1723

Fabricació d’articles de papereria

1724

Fabricació de papers pintats

1729

Fabricació d’altres articles de paper i cartó

1811

Arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes

1812

Unes altres activitats d’impressió i arts gràfiques

1813

Serveis de preimpressió i preparació de suports

1814

Enquadernació i serveis relacionats amb aquesta

1820

Reproducció de suports gravats

1910

Coqueries

1920

Refinació de petróli

2030

Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tints d’impremta i massilles

2051

Fabricació d’explosius

2219

Fabricació d’altres productes de cautxú

2221

Fabricació de plaques, fulles, tubs i perfils de plàstic

2222

Fabricació d’envasos i embalatges de plàstic

2223

Fabricació de productes de plàstic per a la construcció

2229

Fabricació d’altres productes de plàstic

2331

Fabricació de taulells i rajoles de ceràmica

2332

Fabricació de rajoles, teules i productes de terres cuites per a la construcció

2341

Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental

2342

Fabricació d’aparells sanitaris ceràmics

2343

Fabricació d’aïlladors i peces aïllants de material ceràmic

2344

Fabricació d’altres productes ceràmics d’ús tècnic

2349

Fabricació d’altres productes ceràmics

2370

Tall, tallat i acabat de la pedra

2391

Fabricació de productes abrasius

2399

Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics n.c.o.p.

2431

Estirat en fred

2432

Laminació en fred

2433

Producció de perfils en fred per conformació amb plegat

2434

Trefilatge en fred

2441

Producció de metalls preciosos

2512

Fabricació de fusteria metàl·lica

2550

Forja, estampació i embotiment de metalls; metal·lúrgia de pólvores

2561

Tractament i revestiment de metalls

2599

Fabricació d’altres productes metàl·lics n.c.o.p.

2670

Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic

2731

Fabricació de cables de fibra òptica

2830

Fabricació de maquinària agrària i forestal

2893

Fabricació de maquinària per a la indústria de l’alimentació, begudes i tabac

2910

Fabricació de vehicles de motor

2932

Fabricació d’altres components, peces i accessoris per a vehicles de motor

3103

Fabricació de matalassos

3109

Fabricació d’altres mobles

3212

Fabricació d’articles de joieria i articles similars

3213

Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars

3220

Fabricació d’instruments musicals.

3240

Fabricació de jocs i joguets

3250

Fabricació d’instruments i subministraments mèdics i odontològics

3316

Reparació i manteniment aeronàutic i espacial

3530

Subministrament de vapor i aire condicionat

4511

Venda d’automòbils i vehicles de motor lleugers

4519

Venda d’altres vehicles de motor

4532

Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor

4616

Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de vestir, pelleteria, calçat i articles de cuir

4617

Intermediaris del comerç de productes alimentosos, begudes i tabac

4624

Comerç a l’engròs de cuirs i pells

4631

Comerç a l’engròs de fruites i hortalisses

4634

Comerç a l’engròs de begudes

4636

Comerç a l’engròs de sucre, xocolate i confiteria

4637

Comerç a l’engròs de café, te, cacau i espècies

4638

Comerç a l’engròs de peixos i mariscos i altres productes alimentosos

4639

Comerç a l’engròs, no especialitzat, de productes alimentosos, begudes i tabac.

4641

Comerç a l’engròs de tèxtils

4642

Comerç a l’engròs de peces de vestir i calçat.

4644

Comerç a l’engròs de porcellana, cristalleria i articles de neteja.

4648

Comerç a l’engròs d’articles de rellotgeria i joieria

4719

Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats

4724

Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats

4725

Comerç al detall de begudes en establiments especialitzat

4729

Un altre comerç al detall de productes alimentosos en establiments especialitzat

4741

Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats.

4742

Comerç al detall d’equips de telecomunicacions en establiments especialitzats

4751

Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats

4752

Comerç al detall de ferreteria, pintura i vidre en establiments especialitzats

4759

Comerç al detall de mobles, aparells d’il·luminació i altres

4761

Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats

4762

Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzat

4764

Comerç al detall d’articles esportius en establiments especialitzats

4765

Comerç al detall de jocs i joguets en establiments especialitzats

4771

Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats.

4772

Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats

4776

Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per als mateixos en establiments especialitzats

4777

Comerç al detall d’articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats

4778

Un altre comerç al detall d’articles nous en establiments especialitzats

4779

Comerç al detall d’articles de segona mà en establiments.

4781

Comerç al detall de productes alimentosos, begudes i tabac en llocs de venda i en mercats ambulants

4782

Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i en mercats ambulants

4789

Comerç al detall d’altres productes en llocs de venda i en mercats ambulants

4799

Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en llocs de venda ni en mercats ambulants

4931

Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers

4932

Transport per taxi

4939

Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p.

5010

Transport marítim de passatgers

5030

Transport de passatgers per vies navegables interiors

5110

Transport aeri de passatgers

5221

Activitats annexes al transport terrestre

5222

Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors

5223

Activitats annexes al transport aeri

5510

Hotels i allotjaments similars

5520

Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada

5530

Càmpings i aparcaments per a caravanes

5590

Altres allotjaments

5610

Restaurants i llocs de menjars

5621

Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.

5629

Altres serveis de menjars

5630

Establiments de begudes

5813

Edició de periòdics

5814

Edició de revistes

5912

Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió

5914

Activitats d’exhibició cinematogràfica

5915

Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo

5916

Activitats de produccions de programes de televisió

5917

Activitats de distribució cinematogràfica i de vídeo

5918

Activitats de distribució de programes de televisió

5920

Activitats d’enregistrament de so i edició musical

6010

Activitats de radiodifusió

6020

Activitats de programació i emissió de televisió

7420

Activitats de fotografia.

7711

Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers

7712

Lloguer de camions

7721

Lloguer d’articles d’oci i esportius

7722

Lloguer de cintes de vídeo i discos

7729

Lloguer d’altres efectes personals i articles d’ús domèstic

7733

Lloguer de maquinària i equip d’oficina, inclosos ordinadors

7734

Lloguer de mitjans de navegació

7735

Lloguer de mitjans de transport aeri

7739

Lloguer d’una altra maquinària, equips i béns tangibles n.c.o.p.

7911

Activitats de les agències de viatges

7912

Activitats dels operadors turístics

7990

Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests

8219

Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina

8230

Organització de convencions i fires de mostres

8299

Altres activitats de suport a les empreses n.c.o.p.

8551

Educació esportiva i recreativa

8552

Educació cultural

8553

Activitats de les escoles de conducció i pilotatge

8559

Una altra educació n.c.o.p.

8812

Activitats de serveis socials sense allotjament per a persones amb discapacitat

9001

Arts escèniques

9002

Activitats auxiliars a les arts escèniques

9003

Creació artística i literària

9004

Gestió de sales d’espectacles

9102

Activitats de museus

9103

Gestió de llocs i edificis històrics

9104

Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals

9200

Activitats de jocs d’atzar i apostes

9311

Gestió d’instal·lacions esportives

9313

Activitats dels gimnasos

9319

Altres activitats esportives

9321

Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics

9329

Altres activitats recreatives i d’entreteniment

9523

Reparació de calçat i articles de cuir

9525

Reparació de rellotges i joieria

9601

Rentada i neteja de peces tèxtils i de pell

9602

Perruqueria i altres tractaments de bellesa

9604

Activitats de manteniment físic

QUANTIA DE LES AJUDES

Les quanties de l’ajuda a atorgar als beneficiaris, prèvia la corresponent justificació, seran les següents:

Una quantitat fixa de 2.000 € per cada empresari individual o empresa beneficiària d’aquestes ajudes.

 Una quantitat fixa de 200 € per unitat de treball anual (UTA), a data 31 de desembre de 2020, de cada empresari individual o empresa beneficiària d’aquestes ajudes.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, iniciant-se el dia 25 d’agost a partir de les 00.00 hores i finalitzant el 13 de setembre de 2021 a les 23.59 hores.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La sol·licitud es presentarà, obligatòriament i per a tots els beneficiaris, de manera telemàtica en la seu electrònica de l’Ajuntament de Santa Pola, https://santapola.sedelectronica.es/, en el tràmit corresponent es disposarà de la informació, documentació i model normalitzat de sol·licitud per a participar en la convocatòria. De no disposar els interessats de signatura electrònica avançada podrà acudir-se a la representació, a través d’una altra persona que si dispose d’ella, acreditant la representació.

L’Ajuntament de Santa Pola, a través de l’Agència de Desenvolupament Local, facilitarà l’emissió de certificats digitals per als beneficiaris d’aquestes ajudes.

DESPESES CORRENTS SUBVENCIONABLES I JUSTIFICACIÓ

De les factures i documents ha de deduir-se de manera indubtable que es relacionen directament amb l’activitat empresarial del sol·licitant.

 • Lloguer de locals destinats exclusivament a l’exercici de l’activitat i d’equips necessaris per al desenvolupament d’aquesta. Per a la seua justificació, en el seu cas, s’haurà d’aportar contracte d’arrendament en vigor i justificant suficient de pagament de les mensualitats corresponents.

En el contracte d’arrendament, com a arrendatari ha de constar la persona sol·licitant de l’ajuda.

No és subvencionable la part proporcional de la despesa per rendes d’arrendament o quotes hipotecàries sobre immobles destinats a habitatge, encara que l’activitat s’exercisca en ells.

 • Les compres de mercaderies i aprovisionaments.

No seran admissibles les despeses corresponents a adquisicions de béns que tinguen la consideració d’inventariables i/o amortitzables (equips informàtics o audiovisuals, maquinària, vehicles, instal·lacions, etcètera).

 • Despeses en subministraments d’energia elèctrica, aigua, gas i comunicacions (Internet, telèfon, etc.) vinculats al local comercial on desenvolupa l’activitat comercial.

Per a acreditar que el subministrament correspon a l’activitat es comprovarà que les adreces de subministrament coincidisquen amb l’adreça de l’activitat o amb el domicili fiscal de l’empresa

 • Despeses de reparacions i conservació, peces, recanvis i consumibles d’oficina, serveis de professionals independents (assessories, gestories, informàtics i anàlegs), equips de protecció individual, primes d’assegurances, publicitat i propaganda vinculats directament a l’activitat comercial.

 • Despeses de personal en sous, salaris i quotes a la seguretat social de l’empresari individual o les quotes a càrrec de l’empresa (quota patronal), en cas de tindre treballadors al seu compte.

Per a la seua justificació, en el seu cas, s’haurà d’aportar els rebuts de salari, l’acreditació del seu pagament i el de les retencions d’IRPF a l’AEAT, així com els documents i justificants de la liquidació i abonament a la Seguretat Social de les corresponents quotes.

 • Despeses d’interessos de préstecs vinculats exclusivament a l’establiment comercial.

 • Altres despeses corrents vinculades a l’activitat econòmica de l’empresa, no recollits entre els anteriors, sempre que s’acredite la seua vinculació com a despeses corrents amb l’activitat empresarial habitual de l’empresa i que a més complisquen les condicions de l’article 31 «Despeses subvencionables» de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, excepte els tributs.

Les despeses anteriors i la seua justificació no podran haver sigut presentats per a l’obtenció i justificació d’altres ajudes públiques. Excepcionalment, i únicament en cas que l’empresa no puga complir aquesta limitació, s’admetran tributs i despeses presentades en altres ajudes públiques amb les següents condicions:

 • Els tributs seran admesos com a despesa corrent subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona efectivament.

 • Només en aquest supòsit, el sol·licitant acompanyarà necessàriament a la sol·licitud la documentació acreditativa del pagament dels tributs.

 • En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda

 • Acreditar mitjançant declaració responsable l’import de les despeses que s’han finançat amb altres ajudes públiques (Annex VI).

 • La suma de la part no subvencionada amb ajudes públiques i de l’import d’altres despeses no subvencionades haurà d’arribar a l’import que atorga la condició de beneficiari.

MÉS INFORMACIÓ

ADL Santa Pola – Servei Empreses – Tècnica Immaculada Jiménez 965417136 – ijimenez@adlsantapola.es

AFIC Santa Pola – Tècnic Juan Carlos Vicedo 966693684 – afic@santapola.es

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies